၂၉ ကြိမ်မြောက်


သိန်း ၁သောင်းခွဲဆု

မ-၇၁၄၂၉၁


သိန်း ၁ သောင်းဆု

ကက - ၉၈၆၅၄၅

ကျပ် သိန်း ၁သောင်းခွဲတန် ( ၁၀၀၀ ကျပ်တန်ထီ ) ဆုများ


ကျပ်သိန်း ( ၅၀၀၀) ဆုကြီး
ဎ-၃၁၂၀၇၅
င-၆၄၈၄၉၆
ကျပ်သိန်း ( ၃၀၀၀) ဆုကြီး
ဎ-၃၁၈၉၄၉
ဋ-၉၄၄၉၈၀
ည-၅၄၇၃၈၆
ထ-၃၇၂၆၀၁
အ-၃၃၉၉၈၁
ဆ-၈၂၅၀၆၈
တ-၇၆၅၃၈၃
ကက-၅၅၁၃၀၀
ဆ-၉၇၉၀၀၇
ကျပ်သိန်း ( ၁၀၀၀) ဆုကြီး
လ-၉၇၅၈၀၆
ထ-၁၅၅၉၂၅
ဗ-၄၄၂၇၉၀
ဃ-၄၈၃၉၆၀
လ-၄၁၈၄၂၈
ဍ-၂၈၃၅၈၂
ဎ-၅၉၉၉၉၈
ဖ-၇၉၇၈၉၆
ဠ-၂၂၈၅၂၇
ဍ-၆၄၃၁၆၁
ရ-၂၄၆၉၇၈
ဎ-၃၄၆၂၄၅
ကျပ်သိန်း ( ၅၀၀) ဆုကြီး
ဝ-၆၀၈၉၂၆
ခ-၄၃၇၃၄၀
တ-၆၅၇၅၅၄
ဟ-၂၄၈၉၉၃
င-၅၀၅၄၆၇
ဠ-၄၇၆၉၀၇
ဎ-၅၅၉၉၃၃
ဍ-၂၉၃၄၇၂
ကဂ-၂၆၇၃၂၄
စ-၁၂၉၈၁၀
အ-၈၃၅၂၉၆
ကဂ-၅၅၇၁၁၂
ပ-၈၉၇၂၁၅
ဘ-၂၅၇၂၃၇
ဓ-၈၉၆၉၆၇
ဓ-၇၆၂၄၉၄
ဏ-၆၁၇၁၁၇
သိန်း(၂၀၀) ဆု
ဍ-၁၆၃၂၀၅
ဎ-၂၆၉၇၀၁
ဌ-၄၂၉၁၀၄
ပ-၃၀၆၅၂၈
လ-၂၈၈၀၁၅
ဎ-၃၀၀၄၁၇
ဂ-၁၃၆၉၄၁
မ-၁၇၀၂၉၆
ကခ-၈၀၆၂၃၀
ထ-၈၄၆၈၀၅
ဎ-၃၆၃၁၉၀
ဗ-၁၄၈၁၆၉
တ-၈၃၉၃၂၆
ယ-၈၁၈၆၀၂
ဋ-၃၅၇၆၆၄
ဂ-၃၃၉၀၇၄
ဓ-၂၈၁၆၇၉
ဆ-၅၇၇၄၂၈
စ-၂၈၇၃၇၈
ဋ-၆၅၃၁၈၄
ကျပ်သိန်း ( ၁၀၀) ဆုကြီး
ဌ-၈၄၀၅၃၃
စ-၄၉၂၉၂၂
ဖ-၄၆၇၀၁၉
အ-၂၈၉၇၀၂
ကဂ-၃၉၃၃၃၀
ဒ-၈၁၇၉၂၆
ည-၁၀၄၉၇၅
ခ-၃၅၇၂၀၈
ခ-၁၈၆၂၁၀
ဍ-၁၀၅၄၈၂
သ-၆၇၂၂၄၅
ဂ-၄၅၄၅၉၈
ဎ-၆၈၇၀၅၉
ဓ-၂၈၆၇၉၇
ဌ-၃၈၀၆၂၉
င-၇၄၅၃၇၁
ထ-၇၈၃၈၁၇
ဈ -၆၅၃၂၄၈
ကဂ-၆၁၇၉၇၇
ကျပ်သိန်း ( ၅၀) ဆုကြီး
ဋ-၁၂၄၃၁၆
အ-၁၇၂၆၅၀
ဒ-၂၂၃၇၈၄
စ-၂၅၀၂၈၃
ဏ-၂၉၄၃၉၈
ဃ-၃၆၀၀၁၈
စ-၃၈၅၂၄၂
မ-၄၄၂၅၇၅
ကက-၄၈၄၇၀၁
ဠ-၅၁၃၈၁၅
ယ-၅၄၉၅၄၅
ဒ-၆၃၅၂၇၁
ယ-၆၃၉၂၅၀
ဂ-၆၅၅၄၄၄
သ-၆၇၂၅၆၈
အ-၆၇၂၉၀၀
က-၇၀၃၅၂၇
ဇ-၇၇၀၇၀၅
ဓ-၈၄၇၇၄၀
ဇ-၈၈၀၆၀၂
စ်-၉၁၆၁၄၂
ဇ-၉၈၈၅၈၈
ဂ-၉၈၈၇၂၉
သိန်း (၂၀) ဆု
ဋ-၁၀၈၆၂၉
ဗ-၁၁၃၂၅၅
ဃ-၁၅၇၃၈၇
င-၁၆၂၇၁၅
ကဂ-၁၆၈၉၇၀
ဗ-၁၈၁၇၈၅
သ-၂၁၃၅၅၄
ဒ-၂၃၁၀၀၇
ရ-၂၃၈၉၀၂
ရ-၂၈၀၆၈၅
ဍ-၃၁၅၄၅၈
ဌ-၃၅၆၄၂၆
က-၃၉၂၅၈၇
ဌ-၃၉၃၇၃၆
ဝ-၄၀၂၀၀၆
ဠ-၄၁၆၅၄၄
ဓ-၄၃၂၂၂၈
ကခ-၅၂၁၃၉၀
ဆ-၅၇၁၃၆၇
ဋ-၅၉၅၅၄၉
ဋ-၆၄၁၆၆၆
သ-၆၈၄၈၀၇
လ-၆၈၈၅၇၀
ဓ-၈၂၀၆၇၁
ဋ-၈၅၂၉၇၀
ဇ-၈၉၈၆၀၁
ကခ-၉၁၃၇၁၇
ကဂ-၉၆၄၇၀၇
ကျပ်သိန်း ( ၁၀) ဆုကြီ
င-၁၃၇၄၅၅
ယ-၁၉၄၁၉၅
ဌ-၂၂၄၀၂၂
မ-၂၅၅၀၄၁
တ-၂၆၉၆၁၃
ကက-၂၉၀၂၄၂
စ-၃၀၃၇၂၆
ယ-၃၀၃၉၆၆
န-၃၁၈၉၈၂
င-၃၄၂၆၇၀
ဋ-၃၅၂၀၉၉
ဌ-၅၃၀၁၆၃
က-၅၅၇၂၃၆
အ-၅၈၇၆၄၁
စ်-၅၈၉၂၀၄
စ-၆၀၆၁၆၆
ကက-၆၇၈၉၄၁
က-၆၈၈၆၈၃
ဌ-၇၁၁၂၂၃
စ်-၇၁၅၄၉၂
ဂ-၇၄၅၆၄၇
ဒ-၇၇၀၉၀၁
ဎ-၈၁၀၂၃၆
အ-၈၆၀၀၁၃
စ်-၈၈၅၀၁၅
ကျပ် (၃) သိန်း ဆု
ဓ-၁၁၁၇၆
ဂ-၂၅၂၃၃
ဟ-၆၁၆၂၅
ဇ-၃၀၈၇၂
ဘ-၅၁၁၀၁
ကဂ-၇၄၅၃၁
ကက-၇၄၄၂၃
န-၆၆၉၆၅
ယ-၁၆၀၆၄
င-၅၈၈၄၉
ဠ-၇၂၀၇၄
ဏ-၁၉၃၈၇
ဟ-၃၀၉၈၅
င-၃၇၇၂၈
က-၈၃၈၄၉
ဂ-၈၄၈၆၅
ကဂ-၂၅၀၉၆
ကျပ် (၂) သိန်း ဆု
ဒ-၂၆၅၄
စ-၁၈၇၈
ခ-၇၅၄၄
င-၄၆၇၆
လ-၃၉၆၃
ခ-၇၆၅၈
အ-၉၇၉၇
လ-၂၁၈၄
က-၄၂၉၉
ဂ-၉၃၆၂
ဟ-၇၂၇၇
ဇ-၇၇၇၃
န-၄၂၀၅
ဃ-၉၅၆၅
ပ-၄၄၉၁
ကျပ် (၁) သိန်း ဆု
ဗ-၆၈၅
စ-၇၃၁
ဋ-၁၁၁
ကဂ-၈၈၀
သ-၅၈၄
ဟ-၉၉၂
ဂ-၉၀၃
င-၉၀၅
ဃ-၁၄၁
ယ-၅၅၂
ယ-၂၂၅
ဝ-၃၂၀
ဌ-၄၅၇
ရ-၇၆၆
ဋ-၇၇၄
န-၁၂၄
ဎ-၆၂၀
ပ-၇၁၃
ကျပ် ငါး သောင်း ဆု
ဗ-၇၈
ဝ-၉၁
ဆ-၈၆
ည-၄၃
တ-၅၂
က-၁၈
လ-၃၅
လ-၁၆
စ-၆၈
ဂ-၃၈
တ-၈၉
လ-၉၄
ဇ-၃၇
တ-၄၈
တ-၂၀
ဂ-၅၂
ကခ-၅၀
ဇ-၁၂
ခ-၆၀

ကျပ် သိန်း ၁သောင်းတန် ( ၅၀၀ ကျပ်တန်ထီ ) ဆုများ


ကျပ်သိန်း ( ၅၀၀၀) ဆုကြီး
ကျပ်သိန်း ( ၃၀၀၀) ဆုကြီး
ကျပ်သိန်း ( ၁၀၀၀) ဆုကြီး
ခ-၃၅၉၁၉၁
ဃ-၇၃၀၅၅၇
ပ-၁၈၁၂၄၄
ဍ-၅၃၂၀၉ ၂
ဠ-၉၅၀၂၆၆
ကျပ်သိန်း ( ၅၀၀) ဆုကြီး
တ-၆၀၄၂၇၇
ရ-၅၅၁၂၇၉
ကဆ-၅၀၈၁၂၆
မ-၅၀၉၂၄၈
မ-၆၆၁၄၇၆
ဍ-၄၁၁၉၆၇
တ-၇၆၅၃၈၃
ကက-၅၅၁၃၀၀
ဆ-၉၇၉၀၀၇
ကျပ်သိန်း ( ၃၀၀) ဆုကြီး
ဂ-၁၆၀၂၆၀
တ-၆၅၇၃၈၃
ကဆ-၉၉၃၅၅၂
လ-၆၇၀၅၁၂
ဈ-၆၆၉၄၉၀
ထ-၉၃၃၁၀၈
ဍ-၇၅၁၁၄၁
ဆ-၅၇၃၃၄၂
ခ-၄၄၉၃၈၇
ဈ -၅၁၇၂၁၀
ဟ-၁၀၈၁၃၅
ဏ-၉၄၉၉၄၃
ကက-၉၈၁၃၁၀
ကျပ်သိန်း ( ၁၀၀) ဆုကြီး
ဃ-၅၂၃၃၃၅
ကခ-၃၈၅၂၃၃
ဘ-၂၅၇၃၇၀
စ-၄၂၀၇၉၇
ဌ-၇၁၁၂၅၁
ဃ-၄၅၃၃၁၇
သ-၇၉၉၃၇၀
ဌ-၄၇၈၈၈၃
ရ-၁၁၂၅၅၇
ကဂ-၅၀၈၆၇၈
ကင-၅၈၄၄၅၈
ဈ -၂၃၂၀၉၈
ကစ-၅၃၂၇၅၉
အ-၂၄၄၉၁၇
ဟ-၈၅၁၂၆၀
ဏ-၃၀၃၉၃၉
ဍ-၃၉၂၀၃၆
ဓ-၁၄၈၉၉၈
ကျပ်သိန်း ( ၅၀) ဆုကြီး
ယ-၁၇၀၄၂၀
ဓ-၈၇၈၇၀၄
ဖ-၅၈၂၀၇၇
ည-၈၉၂၇၁၃
ဓ-၆၁၅၂၄၆
ပ-၇၂၅၄၃၀
ကဆ-၉၂၉၆၈၉
လ-၅၀၃၄၈၇
ဏ-၃၇၇၈၇၃
လ-၄၅၆၂၀၆
သ-၆၅၀၄၈၇
ဏ-၁၁၄၉၇၀
သ-၃၃၇၆၈၃
ကင-၈၆၆၅၈၆
က-၄၈၀၀၀၅
ဟ-၅၅၈၆၄၄
ဇ-၁၄၂၅၇၆
ည-၉၂၉၈၈၂
ဆ-၅၂၃၆၀၉
ကခ-၆၇၃၈၀၂
ဝ-၅၈၉၉၄၇
ခ-၈၄၄၀၅၄
ကျပ်သိန်း ( ၃၀) ဆုကြီး
ဃ-၁၃၇၀၀၀
ဗ-၆၆၇၄၄၄
ကဆ-၈၇၈၈၁၀
လ-၆၉၁၅၃၃
ဌ-၇၁၃၈၃၆
ဝ-၆၉၇၄၀၃
မ-၄၀၆၂၂၄
ဋ-၉၈၀၆၆၀
လ-၈၁၀၃၄၃
န-၄၈၄၇၄၉
ကစ-၇၆၃၀၃၀
ပ-၇၁၃၁၇၄
အ-၈၉၉၂၃၄
စ-၄၇၁၂၅၈
ဏ-၇၃၁၄၄၄
ဆ-၃၄၃၆၅၉
ဒ-၂၇၈၅၅၂
ဃ-၃၄၀၆၈၀
ဍ-၅၅၁၄၁၇
ဗ-၃၈၉၇၄၈
ဍ-၆၆၄၅၄၆
ယ-၆၃၉၇၆၄
ကျပ်သိန်း ( ၁၀) ဆုကြီ
တ-၇၁၆၈၆၁
ကစ-၁၈၄၁၉၁
အ-၆၂၅၇၄၆
ည-၂၃၀၂၁၇
ကင-၆၆၆၂၃၆
သ-၅၈၆၄၅၈
ဘ-၄၈၄၇၆၁
ဘ-၅၆၇၅၇၂
ဒ-၅၉၀၉၉၆
ဇ-၈၉၁၀၄၃
ကခ-၂၈၈၈၈၇
လ-၉၃၈၁၄၇
ပ-၁၄၇၂၅၀
ကက-၈၀၉၅၂၁
ထ-၈၃၉၆၅၈
ဗ-၅၁၆၆၀၁
ဖ-၆၇၈၁၆၈
ယ-၂၂၇၃၇၇
ကဃ-၅၆၅၀၀၁
ကဂ-၉၄၈၁၁၅
ဆ-၆၅၈၁၆၂
ဟ-၉၇၂၃၅၁
ဌ-၅၈၁၆၀၁
ကခ-၇၆၁၈၃၆
မ-၉၄၄၁၀၆
ကျပ် (၃) သိန်း ဆု
ဓ-၂၅၅၃၇၆
ည-၅၈၈၈၂၆
စ-၈၁၈၈၈၇
ဟ-၃၉၆၄၂၂
ဖ-၁၈၇၉၂၂
ဒ-၇၅၅၀၅၁
ကဃ-၉၀၈၈၅၄
ဆ-၆၉၆၂၇၀
ကခ-၅၀၉၉၇၇
က-၁၈၄၇၇၉
ကစ-၉၉၉၁၇၄
က-၈၆၄၁၈၀
ကခ-၈၅၅၁၇၃
ဏ-၆၃၉၀၇၀
ကဂ-၇၄၄၅၄၉
ဘ-၁၃၇၃၃၈
ဋ-၃၂၉၆၂၀
ယ-၇၇၄၈၄၆
ဟ-၁၁၃၇၀၆
ကစ-၈၅၄၇၈၉
ဖ-၉၇၁၄၄၂
န-၂၉၅၈၃၁
စ-၈၃၅၇၈၅
ည-၆၃၄၄၆၃
ဇ-၇၉၆၆၄၄
ည-၉၅၆၃၇၁
ဏ-၁၅၅၅၅၉
ဏ-၆၄၄၅၀၇
ကျပ် (၂) သိန်း ဆု
ဇ-၄၉၄၃၆၀
ကင-၅၀၂၅၃၀
ဓ-၄၁၁၂၃၂
တ-၈၉၁၇၀၂
ကက-၄၉၃၇၀၉
ဠ-၁၆၉၉၆၂
ဌ-၂၁၂၉၃၃
သ-၆၅၂၈၉၀
ရ-၃၂၂၂၂၆
ဍ-၆၀၈၈၅၀
ဖ-၁၂၃၄၅၅
ဌ-၅၀၁၇၂၂
ဟ-၁၀၅၅၇၀
ဝ-၉၅၆၆၈၅
ဟ-၇၄၃၅၇၀
ထ-၉၈၅၃၉၉
ကဃ-၆၁၄၅၈၂
ကင-၈၄၉၃၇၅
အ-၉၆၅၇၅၃
တ-၉၉၆၈၇၄
ဇ-၃၂၈၆၀၄
ည-၇၀၉၁၀၂
ဝ-၆၀၄၂၆၅
ဟ-၈၇၂၀၃၀
ဟ-၇၉၉၁၆၇
ရ-၉၂၆၀၂၇
ကျပ် (၁) သိန်း ဆု
ဏ-၈၀၄၅၁
ကက-၁၉၇၇၈
ဝ-၈၂၃၅၀
ကစ-၆၆၉၅၉
ကစ-၈၄၆၃၆
ဓ-၁၉၀၁၀
ဃ-၈၆၄၀၈
ဠ-၆၆၃၁၄
ဆ-၅၈၇၅၅
စ-၁၁၈၆၂
ဘ-၄၉၄၇၀
င-၉၃၃၄၉
ဟ-၉၃၀၆၁
ထ-၂၂၃၂၆
ည-၈၈၉၉၅
ဂ-၈၄၈၆၅
ကဂ-၂၅၀၉၆
ကျပ် ငါး သောင်း ဆု
ဎ-၉၆၆၂
ဓ-၆၂၆၉
ဘ-၅၅၈၅
ဝ-၉၁၃၉
န-၆၆၈၂
ဝ-၆၈၉၂
ဎ-၃၇၁၆
ဓ-၄၁၃၇
စ-၂၄၃၇
ကဆ-၂၅၄၆
ည-၅၈၇၀
င-၉၉၉၄
ဍ-၆၉၄၈
ထ-၃၄၃၇
ခ-၂၃၇၀

ထီနန်းတော်မှ ထီပေါက်သူများ


၅ သိန်းဆု
Aunty Toe
ကက - ၇၀၃၁၄၀
၁ သိန်းဆု
U Sein Lin
ခ - ၃၂၆၇၁၈
၅ သောင်းဆု
Ko Htet Wai Phyo
တ - ၄၀၅၉၃၅
၅ သောင်းဆု
Mg Swan
ကထ - ၈၄၂၆၅၉
၅ သောင်းဆု
U Saw Mya Aung
ဂ - ၉၂၆၂၁၉