၁၅ ကြိမ်မြောက်


သိန်း ၁သောင်းခွဲဆု


သိန်း ၁ သောင်းဆု

ကျပ် သိန်း ၁သောင်းခွဲတန် ( ၁၀၀၀ ကျပ်တန်ထီ ) ဆုများ


ကျပ်သိန်း ( ၅၀၀၀) ဆုကြီး
ကျပ်သိန်း ( ၂၀၀၀) ဆုကြီး
ကျပ်သိန်း ( ၁၀၀၀) ဆုကြီး
ကျပ်သိန်း ( ၅၀၀) ဆုကြီး
သိန်း(၂၀၀) ဆု
ကျပ်သိန်း ( ၁၀၀) ဆုကြီး
ကျပ်သိန်း ( ၅၀) ဆုကြီး
သိန်း (၂၀) ဆု
ကျပ်သိန်း ( ၁၀) ဆုကြီ
ကျပ် (၃) သိန်း ဆု
ကျပ် (၂) သိန်း ဆု
ကျပ် (၁) သိန်း ဆု
ကျပ် ငါး သောင်း ဆု

ကျပ် သိန်း ၁သောင်းတန် ( ၅၀၀ ကျပ်တန်ထီ ) ဆုများ


ကျပ်သိန်း ( ၅၀၀၀) ဆုကြီး
ကျပ်သိန်း ( ၂၀၀၀) ဆုကြီး
ကျပ်သိန်း ( ၁၀၀၀) ဆုကြီး
ကျပ်သိန်း ( ၅၀၀) ဆုကြီး
ကျပ်သိန်း ( ၃၀၀) ဆုကြီး
ကျပ်သိန်း ( ၁၀၀) ဆုကြီး
ကျပ်သိန်း ( ၅၀) ဆုကြီး
ကျပ်သိန်း ( ၃၀) ဆုကြီး
ကျပ်သိန်း ( ၁၀) ဆုကြီ
ကျပ် (၃) သိန်း ဆု
ကျပ် (၂) သိန်း ဆု
ကျပ် (၁) သိန်း ဆု
ကျပ် ငါး သောင်း ဆု

ထီနန်းတော်မှ ထီပေါက်သူများ


၅ သိန်းဆု
Aunty Toe
ကက - ၇၀၃၁၄၀
၁ သိန်းဆု
U Sein Lin
ခ - ၃၂၆၇၁၈
၅ သောင်းဆု
Ko Htet Wai Phyo
တ - ၄၀၅၉၃၅
၅ သောင်းဆု
Mg Swan
ကထ - ၈၄၂၆၅၉
၅ သောင်းဆု
U Saw Mya Aung
ဂ - ၉၂၆၂၁၉