၃၁ ကြိမ်မြောက်


သိန်း ၁သောင်းခွဲဆု

ဓ - ၃၄၁၆၁၁


သိန်း ၁ သောင်းဆု

ဎ - ၁၁၁၄၁၈

ကျပ် သိန်း ၁သောင်းခွဲတန် ( ၁၀၀၀ ကျပ်တန်ထီ ) ဆုများ


ကျပ်သိန်း ( ၅၀၀၀) ဆုကြီး
ယ - ၂၅၀၆၇၈
ဖ - ၂၈၈၇၅၀
ကျပ်သိန်း ( ၃၀၀၀) ဆုကြီး
ကျပ်သိန်း ( ၁၀၀၀) ဆုကြီး
ဠ - ၉၇၄၅၈၈
ဃ - ၆၈၀၁၂၃
ရ - ၂၂၆၇၅၅
ည - ၂၆၃၅၇၃
ကခ - ၁၂၃၅၉၃
သ - ၆၄၅၁၆၄
န - ၈၁၆၇၇၉
ကျပ်သိန်း ( ၅၀၀) ဆုကြီး
မ - ၉၁၁၃၄၉
ကခ - ၂၆၂၅၁၇
ထ - ၃၀၆၁၉၇
ကက - ၆၇၈၁၉၉
ဘ - ၉၃၇၄၄၄
ဋ - ၆၃၄၄၆၈
ကစ - ၆၇၉၆၇၇
ကစ - ၃၅၉၆၉၀
ဖ - ၄၂၇၅၀၇
ကက - ၁၉၃၁၁၅
ဇ - ၉၀၄၁၉၆
က - ၃၀၂၇၆၁
ကဃ - ၉၂၀၈၆၄
သိန်း(၂၀၀) ဆု
င - ၇၂၂၆၀၉
ဌ - ၅၆၈၉၀၇
ဍ - ၂၉၇၁၁၁
အ - ၇၅၃၈၉၁
န - ၆၀၉၁၈၄
ဇ - ၇၁၂၂၁၆
မ - ၂၂၅၃၄၈
စ - ၆၂၃၄၄၉
စ - ၃၃၃၉၈၅
ဋ - ၆၇၀၃၆၄
စ - ၉၃၁၅၅၄
လ - ၆၉၇၇၄၁
ကစ - ၄၉၅၈၆၃
ဆ - ၇၅၀၈၁၅
ပ - ၂၃၅၃၄၈
ကဃ - ၆၉၃၃၄၄
ထ - ၁၈၂၄၈၇
ကျပ်သိန်း ( ၁၀၀) ဆုကြီး
န - ၇၃၉၃၇၄
ဏ - ၅၂၃၄၀၇
ဖ - ၅၆၅၅၉၃
ကင - ၃၁၈၂၆၉
ကက - ၈၆၉၈၁၅
ဋ - ၁၉၅၂၉၈
င - ၈၃၈၅၈၇
ဗ - ၃၂၂၂၂၁
ဒ - ၂၇၂၇၃၁
ဍ - ၂၉၈၀၆၂
ဋ - ၄၄၂၃၂၁
ဖ - ၂၃၀၇၃၁
ခ - ၄၅၇၈၀၆
သ - ၇၉၃၃၇၅
ဖ - ၂၄၇၈၆၈
ပ - ၅၁၅၅၅၇
င - ၈၅၈၁၇၆
င - ၆၈၃၀၇၀
ဒ - ၄၃၁၇၉၇
ဂ - ၆၀၆၅၂၁
ဃ - ၁၈၂၁၅၈
ဈ - ၈၇၀၃၇၈
ဠ - ၅၉၀၈၁၁
င - ၅၄၆၇၀၆
ရ - ၁၄၉၈၁၃
အ - ၆၇၃၃၇၉
န - ၇၃၉၃၇၄
ကျပ်သိန်း ( ၅၀) ဆုကြီး
ဎ - ၄၉၂၁၈၆
ဃ - ၄၆၃၇၉၂
ကက - ၈၉၃၈၅၂
ကက - ၉၃၆၂၄၇
ကစ - ၃၀၆၄၅၃
ယ - ၄၆၄၅၅၈
က - ၂၁၅၂၉၆
သ - ၉၇၉၁၇၀
တ - ၈၇၇၂၈၁
ဍ - ၆၆၅၉၀၁
င - ၈၉၇၁၉၇
မ - ၆၄၉၆၀၁
မ - ၇၉၅၇၆၃
ကစ - ၄၂၉၃၃၆
ဍ - ၈၉၃၁၁၉
ဓ - ၄၉၁၈၇၃
ဎ - ၁၇၄၀၈၄
ဝ - ၉၃၅၈၁၈
ဌ - ၉၃၄၆၁၅
ကဃ - ၉၇၉၆၇၆
ရ - ၅၂၃၈၆၆
ကဃ - ၇၀၃၀၇၇
ဏ - ၈၁၄၃၂၅
င - ၁၅၁၈၈၉
ဌ - ၂၇၆၈၈၃
ဆ - ၈၇၀၄၁၇
သိန်း (၂၀) ဆု
ဏ - ၇၃၃၆၆၆
ဈ - ၂၅၀၆၆၉
ကခ - ၃၃၄၉၀၇
င - ၇၈၅၆၀၆
ည - ၃၆၀၄၈၂
ကဃ - ၄၂၄၉၇၇
ဃ - ၉၈၉၃၆၆
ဘ - ၈၂၆၄၃၉
ရ - ၁၁၂၈၇၉
ဈ - ၈၈၈၃၂၂
ဈ - ၈၈၅၈၂၄
ဝ - ၇၄၁၄၁၄
ကခ - ၄၆၁၆၇၉
ည - ၄၆၂၆၅၀
န - ၈၃၈၀၆၅
ဘ - ၁၈၇၆၂၆
န - ၂၆၄၆၁၃
ကင - ၉၆၇၁၇၃
ဠ - ၇၉၁၇၀၀
ဋ - ၈၀၄၀၀၇
ကင - ၆၃၃၀၃၅
ည - ၉၂၀၇၃၇
ကက - ၅၄၆၀၃၃
လ - ၈၅၂၆၀၃
ဈ - ၃၂၂၅၃၀
ကဂ - ၁၈၀၃၄၈
ဌ - ၇၆၁၉၂၅
ဖ - ၇၁၄၄၀၃
ကျပ်သိန်း ( ၁၀) ဆုကြီ
ဋ - ၆၄၃၅၇၈
ကဃ - ၁၃၂၅၄၀
ဟ - ၅၀၆၃၇၂
သ - ၁၁၆၂၃၃
လ - ၁၄၇၀၆၀
ထ - ၆၀၂၆၀၁
ဟ - ၁၄၁၅၆၉
ဓ - ၆၆၃၇၅၆
ဓ - ၃၃၁၃၅၀
ဠ - ၂၆၇၈၄၅
ယ - ၂၅၀၆၇၈
ကျပ် (၃) သိန်း ဆု
တ - ၄၄၁၀၅
န - ၂၀၅၃၈
ဈ - ၁၀၅၈၃
ဘ - ၃၄၉၃၈
ထ - ၈၁၅၄၆
ဒ - ၄၀၃၇၆
ဠ - ၄၄၇၄၀
ထ - ၅၄၆၅၉
တ - ၉၅၀၅၅
ဖ - ၈၈၃၈၉
ဃ - ၆၉၉၇၆
ယ - ၉၁၀၆၁
ကင - ၃၉၃၂၁
ဠ - ၆၄၈၅၉
ကျပ် (၂) သိန်း ဆု
ကင - ၄၀၆၉
ဠ - ၉၂၇၉
ဌ - ၂၉၅၉
ဎ - ၂၁၇၆
ရ - ၃၈၅၄
ဠ - ၄၉၁၀
ဌ - ၉၀၉၇
အ - ၇၆၃၈
ဃ - ၄၂၆၈
ဏ - ၆၇၅၆
ယ - ၉၄၇၅
မ - ၂၄၈၀
ဒ - ၄၀၉၃
တ - ၈၀၀၁
ကက - ၈၉၀၁
ကျပ် (၁) သိန်း ဆု
ယ - ၂၅၀
ယ - ၈၈၅
ဇ - ၉၃၂
ဏ - ၃၈၀
ဋ - ၆၇၉
ကစ - ၁၂၃
ဃ - ၁၅၇
စ - ၂၆၄
ဒ - ၃၅၂
ကင - ၃၂၀
ခ - ၇၇၅
ည - ၅၃၅
ည - ၇၆၇
လ - ၇၉၃
ဌ - ၃၃၂
ဟ - ၇၄၉
ဂ - ၆၁၀
ဖ - ၆၂၄
ကျပ် ငါး သောင်း ဆု
ဇ - ၈၀
ဒ - ၅၂
ည - ၈၂
ဋ - ၆၀
ဖ - ၇၀
ဓ - ၄၀
ဖ - ၅၂
ဘ - ၅၀
င - ၁၆
အ - ၅၀
ကစ - ၁၂
ဎ - ၉၁
ည - ၂၁
ည - ၇၇
ကင - ၇၉
င - ၉၂
ကဃ - ၄၇
န - ၆၃

ကျပ် သိန်း ၁သောင်းတန် ( ၅၀၀ ကျပ်တန်ထီ ) ဆုများ


ကျပ်သိန်း ( ၅၀၀၀) ဆုကြီး
ကျပ်သိန်း ( ၃၀၀၀) ဆုကြီး
ကျပ်သိန်း ( ၁၀၀၀) ဆုကြီး
ကျပ်သိန်း ( ၅၀၀) ဆုကြီး
ကျပ်သိန်း ( ၃၀၀) ဆုကြီး
ကျပ်သိန်း ( ၁၀၀) ဆုကြီး
ကျပ်သိန်း ( ၅၀) ဆုကြီး
ကျပ်သိန်း ( ၃၀) ဆုကြီး
ကျပ်သိန်း ( ၁၀) ဆုကြီ
ကျပ် (၃) သိန်း ဆု
ကျပ် (၂) သိန်း ဆု
ကျပ် (၁) သိန်း ဆု
ကျပ် ငါး သောင်း ဆု

ထီနန်းတော်မှ ထီပေါက်သူများ


၅ သိန်းဆု
Aunty Toe
ကက - ၇၀၃၁၄၀
၁ သိန်းဆု
U Sein Lin
ခ - ၃၂၆၇၁၈
၅ သောင်းဆု
Ko Htet Wai Phyo
တ - ၄၀၅၉၃၅
၅ သောင်းဆု
Mg Swan
ကထ - ၈၄၂၆၅၉
၅ သောင်းဆု
U Saw Mya Aung
ဂ - ၉၂၆၂၁၉