ဖုန်းနံပါတ်ရိုက်ပါ။


ဖုန်းနံပါတ်ရိုက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။

ဖုန်းနံပါတ်ကိုစစ်ဆေးပြီးပါပြီ။

အဖွဲ့ဝင်ထားသောဖုန်းနံပါတ်မဟုတ်ပါ။